แนะนำโครงการ TPA Education

แนะนำโครงการ TPA Education

รายละเอียดโครงการ

“TPA Education” ได้เปิดตัวโครงการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลในการสร้างเครือข่ายและสัมพันธ์อันดีของสมาคมร่วมกับสาขา พัฒนา ยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนิสิตและนักศึกษา ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับสาขา เป็นรากฐานทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้

 • มีคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอะไรบ้าง

 • ให้เจ้าหน้าที่ของ สาขา/คณะ มหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล ที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 • แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยดำเนินการ (ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการ)
 • ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ (MOU) ร่วมกับสมาคมฯ

ขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เป็นพันธมิตรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างทางคณะ/สาขา กับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (MOU)
 2. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 3. ให้คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย
 4. จัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น จัดค่ายฝึกอบรม จัดคอร์สการเรียนสอน จัด Workshop ให้กับทางมหาวิทยาลัย
 5. จัดหาที่ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในบริษัทฯ ชั้นนำด้านเทคโนโลยีให้กับนิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 6. ให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Timeline ของโครงการ

เปิดตัวโครงการ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้เปิดตัวโครงการ "TPA Education"

1/07/2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

1/08/2563 - 1/02/2564

ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)

ระยะเวลา 5 ปี

FAQ

ทุกกิจกรรมภายใต้รูปแบบการสนับสนุนของโครงการ 
สามารถดูได้ที่ รายละเอียดโครงการ

เข้าร่วมโครงการได้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการต่างๆร่วมกับสมาคมฯ ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถเลือก อื่นๆ และกรอกเพิ่มเองได้ (ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานหลัก
 2. พูดคุยในรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้มีอำนาจเซ็น MOU รายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัย
 3. ทางสมาคมฯ จะส่งร่างมาตรฐานให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
 4. ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขร่วมกันกับสมาคมฯ
 5. ทางสมาคมฯ ส่งหนังสือและแนบ MOU ฉบับจริงเพื่อนัดเซ็นร่วมกันในลำดับถัดไป

ทุกกิจกรรมภายใต้รูปแบบการสนับสนุนของโครงการ 
สามารถดูได้ที่ รายละเอียดโครงการ

เข้าร่วมโครงการได้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการต่างๆร่วมกับสมาคมฯ ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถเลือก อื่นๆ และกรอกเพิ่มเองได้ (ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานหลัก
 2. พูดคุยในรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้มีอำนาจเซ็น MOU รายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัย
 3. ทางสมาคมฯ จะส่งร่างมาตรฐานให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
 4. ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขร่วมกันกับสมาคมฯ
 5. ทางสมาคมฯ ส่งหนังสือและแนบ MOU ฉบับจริงเพื่อนัดเซ็นร่วมกันในลำดับถัดไป

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครด่วนภายใน
00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
TPA Education สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัครตอนนี้!