แนะนำโครงการ TPA Education

แนะนำโครงการ TPA Education

รายละเอียดโครงการ

“TPA Education” ได้เปิดตัวโครงการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลในการสร้างเครือข่ายและสัมพันธ์อันดีของสมาคมร่วมกับสาขา พัฒนา ยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนิสิตและนักศึกษา ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับสาขา เป็นรากฐานทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้

 • มีคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอะไรบ้าง

 • ให้เจ้าหน้าที่ของ สาขา/คณะ มหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล ที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 • แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยดำเนินการ (ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการ)
 • ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ (MOU) ร่วมกับสมาคมฯ

ขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เป็นพันธมิตรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างทางคณะ/สาขา กับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (MOU)
 2. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 3. ให้คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย
 4. จัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น จัดค่ายฝึกอบรม จัดคอร์สการเรียนสอน จัด Workshop ให้กับทางมหาวิทยาลัย
 5. จัดหาที่ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในบริษัทฯ ชั้นนำด้านเทคโนโลยีให้กับนิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 6. ให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Timeline ของโครงการ

เปิดตัวโครงการ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้เปิดตัวโครงการ "TPA Education"

1/07/2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

1/08/2563 - 1/02/2564

ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)

ระยะเวลา 5 ปี

FAQ

ทุกกิจกรรมภายใต้รูปแบบการสนับสนุนของโครงการ 
สามารถดูได้ที่ รายละเอียดโครงการ

เข้าร่วมโครงการได้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการต่างๆร่วมกับสมาคมฯ ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถเลือก อื่นๆ และกรอกเพิ่มเองได้ (ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานหลัก
 2. พูดคุยในรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้มีอำนาจเซ็น MOU รายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัย
 3. ทางสมาคมฯ จะส่งร่างมาตรฐานให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
 4. ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขร่วมกันกับสมาคมฯ
 5. ทางสมาคมฯ ส่งหนังสือและแนบ MOU ฉบับจริงเพื่อนัดเซ็นร่วมกันในลำดับถัดไป

ทุกกิจกรรมภายใต้รูปแบบการสนับสนุนของโครงการ 
สามารถดูได้ที่ รายละเอียดโครงการ

เข้าร่วมโครงการได้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการต่างๆร่วมกับสมาคมฯ ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถเลือก อื่นๆ และกรอกเพิ่มเองได้ (ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานหลัก
 2. พูดคุยในรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้มีอำนาจเซ็น MOU รายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัย
 3. ทางสมาคมฯ จะส่งร่างมาตรฐานให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
 4. ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขร่วมกันกับสมาคมฯ
 5. ทางสมาคมฯ ส่งหนังสือและแนบ MOU ฉบับจริงเพื่อนัดเซ็นร่วมกันในลำดับถัดไป

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

reddit replica rolex is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed.

how much are best sex dolls?

diamond art kits nederlands gratis verzending.
สมัครด่วนภายใน
00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
TPA Education สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัครตอนนี้!