แนะนำโครงการ TPA'S Partner

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้ทีี่ผ่านเข้ารอบโครงการ TPA’s Partner

ทางทีมงานจะทำการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในช่วงวันที่ 18 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ TPA’s Partner เป็นโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่สาขาและคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนักศึกษาโดยการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4
  3. อายุ 18 – 23 ปี และไม่จำกัดเพศ

Partner ต้องทำอะไรบ้าง

Partner ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสมาคมฯทั้ง 5 คนจะได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาอย่างน้อยคนละ 1 โครงการในระยะเวลา 1 ภาคเรียนของปีการศึกษาโดยมีข้อกำหนด ดังนี้

  • ต้องมีนิสิตหรือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 300 คน หรือ ตามความเหมาะสมของสมาคม โดยสามารถแบ่งทำหลายกิจกรรมได้ 
  • ไม่จำกัดรูปแบบในการจัดโครงการ แต่จำเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ซึ่งโครงการที่นำเสนอมาจะต้องผ่านการพิจารณาจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

 

Timeline ของโครงการ

เปิดรับสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ TPA's Partner

12/08/2563 - 31/12/2563

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 คน

13/01/2564

รอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันเขียนรูปเล่มรายงานโครงการตามข้อกำหนดเพื่อชิงเข้ารอบ

17/02/2564 - 28/02/2564

ประกาศผลผู้ได้คัดเลือกเป็น Partner

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Partner ทั้ง 5 คน

06/03/2564

พิธีมอบรางวัล

มอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตร ณ JustCo สามย่านมิตรทาวน์

14/03/2564

ดำเนินทำโครงการ

Partner ทั้ง 5 คน จัดโครงการของตนเองให้เกิดขึ้นจริง

15/03/2564 - 31/05/2564

ประกาศรายชื่อ Partner ที่จะได้เดินทางไปสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อ Partner 2 คนที่ได้คะแนนสูงสุดจากรอบทำ project

15/06/2564

เดินทางไปสิงคโปร์

Partner 2 คนที่ได้คะแนนสูงสุด เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์

TBA

ช่วงเวลาทำโครงการตามข้อกำหนดของ Partner

Partner ทั้ง 5 คน จัดโครงการต่างๆตามข้อกำหนด

16/05/2564 - 31/07/2564

FAQ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ในสาขาหรือคณะที่เกี่ยวกับด้าน IT

ผู้สมัครต้องยื่นใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาที่ออกโดยมหาลัยวิทยาลัยมาแทน Transcript

Portfolio ควรแนบผลงาน หรือข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน IT ต่าง ๆ เพื่อให้ทีมงานได้เห็นถึงความสนใจใน และความสามารถในด้าน IT ของผู้สมัคร นอกจากนี้ยังสามารถแนบผลงาน หรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นนักกิจกรรม และทักษะการเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

จากผู้สมัครทั้งหมดจะมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Partner จำนวน 5 คน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ในสาขาหรือคณะที่เกี่ยวกับด้าน IT

ผู้สมัครต้องยื่นใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาที่ออกโดยมหาลัยวิทยาลัยมาแทน Transcript

Portfolio ควรแนบผลงาน หรือข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน IT ต่าง ๆ เพื่อให้ทีมงานได้เห็นถึงความสนใจใน และความสามารถในด้าน IT ของผู้สมัคร นอกจากนี้ยังสามารถแนบผลงาน หรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นนักกิจกรรม และทักษะการเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

จากผู้สมัครทั้งหมดจะมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Partner จำนวน 5 คน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า