แนะนำโครงการ TPA Senior Project

รายละเอียดโครงการ

โครงการ TPA Senior Project ถูกจัดขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนโปรเจกต์จบการศึกษาของนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาและคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 2 ทุน
ทุนละ 30,000 บาท ให้กับโปรเจกต์ที่มีสามารถทำเป็นชิ้นงานได้จริง และมีประโยชน์มากต่อสังคมที่สุด นอกจากนี้ ทางสมาคมยังเปิดสอนคลาสเรียนออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้สมัครเป็นการส่งเสริมให้ผู้สมัครได้พัฒนาโปรเจกต์ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ

ต้องทำอะไรบ้าง

 • กลุ่มผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงทุนสนับสนุน 5 กลุ่มสุดท้าย เขียนรายงานความคืบหน้า และปัญหาที่พบเจอในการทำโปรเจกต์ โดยกำหนดส่งทุก 2 สัปดาห์/ครั้ง 
 • กลุ่มผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงทุนสนับสนุน 5 กลุ่มสุดท้าย เข้าคลาสเรียนออนไลน์ที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้สำหรับให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ในการทำโครงการของผู้เข้าร่วมสมัคร
 • โปรเจกต์ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นชิ้นงานจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ส่งรายชื่อสมัครโครงการเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-5 คน
 2. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในคณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 3. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้ายของการศึกษา
 4. Proposal โปรเจกต์ที่ส่งสมัครเข้ามา ต้องเป็นโปรเจกต์จบการศึกษาเท่านั้น มิใช่โปรเจกต์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อส่งประกวด
 5. โปรเจกต์ที่ส่งสมัครเข้ามา จะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นชิ้นงานจริงได้
 6. โปรเจกต์จบการศึกษาที่ส่งเข้าสมัครต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • โครงร่างของโปรเจกต์จบการศึกษา 
 • วิดีโอแนะนำโครงการของตนเอง กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที 

Timeline ของโครงการ

เปิดรับสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ TPA Senior Project

26/08/2563 - 27/09/2563

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 5 กลุ่ม

10/10/2563

ดำเนินโครงการ

กลุ่มผู้สมัครดำเนินการโปรเจกต์ของตนเอง

12/10/2563 - 30/06/2564

นำเสนอโครงการ

กลุ่มผู้สมัครนำเสนอโปรเจกต์กับทีมงาน

10/07/2564 - 11/07/2564

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อกลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 2 กลุ่ม

17/07/2564

พิธีมอบรางวัล

มอบทุนสนับสนุนและประกาศนียบัตร ณ JustCo สามย่านมิตรทาวน์

24/07/2564

FAQ

ต้องเป็นโปรเจกต์ที่ทำเพื่อจบการศึกษาของนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขา หรือคณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เท่านั้น โดยจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นชิ้นงานจริงได้ ไม่กำหนดประเภทหรือรูปแบบ เพียงแต่เป็นชิ้นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง

เป็นโปรเจกต์จบการศึกษาที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 และจะสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564 

 • ชื่อโครงการ
 • ความเป็นมาและความสำคัญ
 • กรอบแนวคิด
 • วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ระยะเวลาดำเนินงาน
 •  โปรเจกต์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่เสียไป
 • ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ผลลัพธ์เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือต่อยอดในอนาคตได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง

ต้องเป็นโปรเจกต์ที่ทำเพื่อจบการศึกษาของนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขา หรือคณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เท่านั้น โดยกำหนดให้ทำออกมาเป็นชิ้นงาน ไม่กำหนดประเภทหรือรูปแบบ เพียงแต่เป็นชิ้นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง

เป็นโปรเจกต์จบการศึกษาที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 และจะสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564 

 • ชื่อโครงการ
 • ความเป็นมาและความสำคัญ
 • กรอบแนวคิด
 • วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ระยะเวลาดำเนินงาน
 •  
 •  โปรเจกต์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่เสียไป
 • ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ผลลัพธ์เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือต่อยอดในอนาคตได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครด่วนภายใน
00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
TPA Senior Project จัดทำโปรเจกต์จบเพื่อนำไปพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
สมัครตอนนี้!