ทางสมาคมได้มีการจัดโครงการสำหรับผลักดันผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์โครงการเพื่อช่วยพัฒนาสังคมประกอบด้วย 4 โครงการดังต่อไปนี้

TPA PARTNER

ค้นหาตัวแทนนักศึกษาด้าน IT มาเป็นกำลังสำคัญ
ในการผลักดันวงการ IT ร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

TPA FOR ALL

สนับสนุนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

TPA SENIOR PROJECT

แข่งขันเพื่อเป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับเงินสนับสนุน
การทำโปรเจกต์จบการศึกษาสู่การใช้งานจริง

TPA EDUCATION

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมสนับสนุน
เพื่อยกระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

TPA PARTNER

ค้นหาตัวแทนนักศึกษาด้าน IT มาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันวงการ IT ร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

TPA FOR ALL

สนับสนุนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

TPA SENIOR PROJECT

แข่งขันเพื่อเป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนการทำโปรเจกต์จบการศึกษาสู่การใช้งานจริง

TPA EDUCATION

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมสนับสนุนเพื่อยกระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

VICE PRESIDENTS OF THAI PROGRAMMER ASSOCIATION

“TPA’s Partner เป็นโครงการที่เปิดรับตัวแทนกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็นสะพานในการเชื่อมระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและระดับนักศึกษาให้สามารถร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรม และโครงการในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Partner

ค้นหาตัวแทนนักศึกษาด้าน IT มาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันวงการ IT

for all

สนับสนุนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

Senior Project

แข่งขันเพื่อเป็นทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนการทำโปรเจกต์จบการศึกษาสู่การใช้งานจริง

Education

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมสนับสนุนเพื่อยกระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย